આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કપાસની સ્વસ્થ અને આકર્ષક વૃદ્ધિ !
ખેડૂત નું નામ: પરમાર અશોક. રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : 13:00:45 @75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
20
7
અન્ય લેખો