કીટ જીવન ચક્રએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
એરંડા પાકમાં ઈયળ નું જીવનચક્ર
એરંડામાં, ઈયળ સૌથી વધુ નુકસાન કરે છે. તે તેલીબિયા ના પાક વ્યાપક નુકસાન પહોંચાડે છે. આ ઈયળનો વધુ પડતો ઉપદ્રવ જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર દરમ્યાન રહે છે. તે જુદા જુદા પાક પર જીવન વિતાવે છે. જીવનચક્ર: ઇંડા: માદા ફૂદું લગભગ 450 વાદળી-લીલા ગોળાકાર ઇંડા પાંદડા પર મૂકે છે. ઇંડા પાંદડાની બંને બાજુ એકલા રાખવામાં આવે છે. ઇંડા ગોળાકાર, રંગમાં લીલા રંગના પીળા અને વ્યાસ આશરે 0.9 મીમી હોય છે. ઇંડા અવસ્થા 2 થી 5 દિવસની હોય છે. ઈયળ: ઇંડામાંથી બહાર આવ્યા પછી ઈયળ ૩.૫ મીમી લાંબી હોય છે. સંપૂર્ણ વિકસિત ઇયળો ભૂરા રંગની અને 60 થી 70 મીમી લાંબી હોય છે. ઈયળ તેના જીવન કાળ દરમ્યાન પાંચ વાર ત્વચા ઉતારે છે. ઈયળની અવધિ 12 થી 13 દિવસ સુધી ચાલે છે.
કોશેટા: કોશેટાનો રંગ લાલ ભૂખરા રંગનો હોય છે, જેની લંબાઈ લગભગ 0.25 ઇંચ ધરાવે છે. ખરી ગયેલા પાંદડા અથવા ક્યારેક છોડ પર વળેલા પાંદડા વચ્ચે હોય છે. કોશેટાનો સમયગાળો 10 થી 27 દિવસ સુધી ચાલે છે. પુખ્ત: પુખ્ત કીટ બે જોડી પાંખો ધરાવે છે. આગળની પાંખો ભૂરી હોય છે અને આગળની પાંખો પાસે કાળા અને સફેદ તેજસ્વી ધબ્બા હોય છે. માદા બહાર નીકળ્યા પછી 2 થી 5 દિવસ પછી ઇંડા આપવાનું શરૂ કરે છે. નુકસાનના ચિન્હો: • ઈયળ પાનને કિનારીએથી ખાવાનું શરુ કરી નસો સિવાયનો બધો જ ભાગ ખાઇ જાય છે, અને કેટલીકવાર આખા છોડને ખાઇ જાય છે. • પુખ્ત ઈયળ પાનની ડાળીઓ અને નસો વગેરે ને ખાય છે અને છોડ ઝાંખરા જેવો બનાવી દે છે. નિયંત્રણ: • ઉપદ્રવની શરુઆતે અને મોટી મોટી ઇયળો ઇયળો હાથથી વીણી લઇ નાશ કરવી. • લીમડાનું તેલ ૪૦ મિલિ અથવા લીમડા આધારિત દવાઓ ૨૦ મિલિ (૧% ઇસી) થી ૪૦ (૦.૧૫% ઇસી) પ્રતિ ૧૦ લી પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરવો. • પ્રતિ એકરે ટી-પરચીસ (પક્ષીને બેસવા માટેના બેલીખેડા) ખેતરમા 8 થી 10 લગાડવા • વધુ પડતો ઉપદ્રવ હોય તો બ્યુવેરિયા બેઝીઆના નામની ફૂગનો પાવડર ૪૦ ગ્રા પ્રતિ ૧૦ લિ પાણી પ્રમાને છંટકાવ કરવો. સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
63
3
અન્ય લેખો