એરંડાની આકર્ષક વૃદ્ધિ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
એરંડાની આકર્ષક વૃદ્ધિ !
ખેડૂત નું નામ: પરમાર યોગેશભાઈ રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : 13:40:13 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ મુજબ છંટકાવ કરવો.
11
1
અન્ય લેખો