પશુપાલનએગ્રોવન
એન્થ્રેક્સ રોગ માટે જરૂરી નિવારક રસીકરણ
એન્થ્રેક્સ બેક્ટેરિયાના કારણે થતો ચેપી રોગ છે. બેક્ટેરિયા સામાન્ય રીતે શ્વસન માર્ગ દ્વારા પ્રાણીઓના શરીરમાં દાખલ થાય છે અને તેના લક્ષણો 3 થી 7 દિવસની અંદર દેખાય છે.
એન્થ્રેક્સને કાળીયો તાવ પણ કહેવામાં આવે છે તંદુરસ્ત પ્રાણીઓ તેમના પગ પછાડીને જમીન પર પડી જાય છે અને આ રોગના સંકેતો દર્શાવતા પહેલાં મૃત્યુ પામે છે. પ્રાણીઓમાં ઘણા રોગો હોય છે. ત્રણેય ઋતુઓમાં વિવિધ રોગો થઇ શકે છે જો પ્રાણી અચાનક મૃત્યુ પામે છે અને મૃત્યુન
14
0
અન્ય લેખો