ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
એગ્રોસ્ટાર ના ખેડૂતોની કહાની
👉 ખેડૂત ભાઈઓ, આજના વિડિયોમાં આપણે એવા પાક પોષણ ઉત્પાદનો વિશે જાણીશું જે તમારા પાકને સંપૂર્ણ પોષણ અને જોરદાર ઉપજ આપશે, ચાલો જાણીએ ખેડૂત ભાઈઓના અનુભવ વિશે!
7
2
અન્ય લેખો