ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ઉનાળુ મગફળીમાં ઉધઇ
મગફળીના પાકમાં ઉધઈ છોડના ડાળા, ડોડવા કે મૂળ ખાઈને સીધુ નુકસાન ૫હોંચાડે છે. ઉધઈ ખાસ કરીને રેતાળ, ગોરાડું કે હલકા પ્રકારની જમીનમાં વધુ જોવા મળે છે. ઉનાળુ મગફળીમાં બે પિયત વચ્ચેનો ગાળો જાળવવો
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુતમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
70
2
સંબંધિત લેખ