આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ઉનાળુ બાજરી અને તલ માટે રોપણીની સલાહ
ઉનાળુ બાજરી અને તલ ટુંકા ગાળાના ઘણા સારા પાક છે અંકુરીકરણ વધારવા માટે જયારે તાપમાન 30 Cથી વધે ત્યારે તેમને રોપવા જોઈએ
203
7
અન્ય લેખો