આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ઉનાળું ડાંગરમાં પાન વાળનાર ઈયળ પર નિયંત્રણ
ઉનાળું ડાંગરમાં પાન વાળનાર ઈયળનો વધુ પ્રકોપ હોય તો 10 કિગ્રા પ્રતિ હેકટરના દરે 0.4% GR ક્લોરેન્ટાનિલીપ્રોલ વાપરવું.
નીચેના વિકલ્પો ફેસબુક, વોટ્સ એપ અથવા મેસેજનો ઉપયોગ કરીને અન્ય ખેડૂતો સાથે હમણાં જ શેર કરો.
67
1
અન્ય લેખો