એગ્રી ડૉક્ટર સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
આવા ઇંડા આપને કોઈ પણ પાક માં દેખાતા હોય તો એક ઘણી સારી બાબત છે
આ ઇંડા ક્રાયસોપાના છે અને તેમાંથી નીકળતી ઇયળ પાકને નુકસાન કરતી ચૂંસિયા જીવાતો જેવી કે મોલો, સફેદમાખી, તડતડિયા, થ્રીપ્સ વગેરે ભક્ષણ કરે છે તેમજ પાન ખાનાર ઇયળની માદા ફૂંદીએ મૂંકેલ ઇંડાને ચૂંસીને મારી નાંખે છે. આવા ઇંડા ખેતરમાં વધારે પડતા દેખાતા હોય તો દવઓના છંટકાવ ટાળવા અને તેમનું જતન કરવું.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુતમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
20
5
અન્ય લેખો