ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
આવતા વર્ષે ડાંગરની ગાભમારાની ઇયળનો ઉપદ્રવ ઘટે તે માટે કાપણી વખતે ધ્યાન માં રાખો આ મુદ્દા !
• ખેડૂત મિત્રો, ડાંગરની કાપણી કરવાનો સમય આવી ગયો છે, કેટલાકે કાપી પણ લીધી હશે. આ સમયે કેટલાક મુદ્દાઓ ધ્યાને લઇ અપનાવવાથી બીજા વર્ષે કરાતી ડાંગરમાં જીવાત ઓછી રહે છે. • કાપણી જેમ બને તેમ જમીનની સાથે ઘસીને કાપવી. પાક પુરો થયેથી ગાભામારાની ઇયળ જડિયામાં ભરાઇ રહી સુષુપ્ત અવસ્થા ધારણ કરે છે. કોશેટા અવસ્થા પણ ત્યાં જ ધારણ કરે છે. • કાપણી પછી તરત જ કલ્ટીવેટર મારી જડિયા વીણી લઇ તેનો કંમ્પોષ્ટ ખાતર બનાવવો. • હાર્વેસ્ટરથી કાપણી કરી હોય તો તરત જ જડિયા અને છોડનો વધેલો ભાગ કાપી દુર કરવા. • જડિયા કાઢવાનું શક્ય ન બને તો ક્યારીમાં ૪-૫ દિવસ સુધી પાણી ભરી રાખવું, સંતાયેલ ઇયળો મરી જશે. • ડાંગરનો પરાળ સગાવ્યા કરતા તેનો ઉપયોય ગળતિયું ખાતર બનાવવા માટે કે વેપારીને વેચાણ કરી દેવું. પશુઓ નિરણ માટે ઉપયોગ કરવો હોય તો ખેતરમાં ન રાખતા ઘરના વાડામાં લઇ જવું. • ડાંગરની કાપણી દરમ્યાન શેઢા-પાળા ઉપર કોઇ ક છોડવા ઉગેલા હોય તો તે પણ કાપી દૂર કરવા, આવા અડાઉ છોડમાં પણ ઇયળ સુષુપ્ત અવસ્થા ધારણ કરી શકે છે. • કાપણી દરમ્યાન જે કંટી વહેલે સુકાઇ ગઇ હોય અને દાણા બેઠેલ ન હોય અને આવી કંટી સહેલાઇથી ખેંચાઇ આવતી હોય તો તે ગાભમારા ઇયળથી નુકસાન પામેલ છે અને થડમાં ઇયળ હશે જ, આવા છોડવા-થુમડા કાપણી પહેલા ખોદીને ઇયળ સહિત નાશ કરવા. • ડાંગરના પાકમાં બીજા પાક કરતા પરભક્ષી કિટકોની માત્રા વધુ હોય છે. આવા કિટકોને જાળવવા માટે લાગ-લગાટ (એક જ બાજુએથી) કાપણી ન કરતા, પ્રથમ ૩-૪ મીટરનો પટ્ટો કાપવો અને પછી ૩-૪ મી. નો પટ્ટો છોડવો. આમ એકાંતરે પટ્ટા કાપવા અને બાકી રહેલા ક્યારી પતે પછી કાપવા. આમ કરવાથી ક્યારીમાં રહેલ પરભક્ષી જીવાતો વાડમાં કે બીજા ખેતરમાં જતી રહેશે, કેવું લાગ્યુ; કરવા જેવું છે કે કેમ? • કાપણી પછી ક્યારીમાં કે શેઢા-પાળા ઉપર કોઇ નિંદામણ દેખાતા હોય તે પણ કાઢી નાખવા, ડાંગરની ગેરહાજરીમાં ઇયળો આમાં પણ રહી રહી જીવી શકે છે. • કાપણી પછી પણ એકાદ પ્રકાશ પિંજર ખેતરમાં ગોઠવી એકાદ- બે મહિના સુધી ચાલુ રાખવું. • શક્ય બને તો ક્યારીમાં આ ઇયળની ફૂંદીઓને આકર્ષવા અને પકડવા માટેના ૨-૩ ફિરોમોન ટ્રેપ્સ એકાદ-બે મહિના માટે ગોઠવી રાખવા. • શક્ય હોય તો પાક બદલવો. • કાપણી અને ખેડ કર્યા પછી પણ પક્ષીઓને બેસવા માટેના ૧૦-૧૨ બેલી-ખેડા ગોઠવી રાખવા. પક્ષીઓ બેસવા માટે આવશે અને ઇયળ દેખાશે તો વીણી ખાશે. • આપ આટલું કરશો તો ફરી બીજી સીઝનમાં લેવાતા આ પાકમાં આ ઇયળનો ઉપદ્રવ ચોક્કસ ઘટશે. છેવટે નહિ નહિ તો એકાદ દવાનો છંટકાવ ઘટે તો પણ ફાયદો તો છે જ અને પર્યાવરણ બચાવવામાં આપ ફાળો આપી શકો છો.
સંદર્ભ: એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ. આપેલ પાક માહિતી ને લાઈક કરીને ને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
26
9
સંબંધિત લેખ