વીડીયોગુરુ માસ્ટરજી
'આત્મા પ્રોજેક્ટ' ખેતી ને બનાવશે ઉજ્જવળ !
ગુજરાત સરકાર ખેડૂતો ને અવનવી માહિતી અને ખેતી ની નવી ખેતી પધ્ધતિ જાણવા માટે તે માટે આત્મા પ્રોજેક્ટ થકી ખેડૂતો મદદરૂપ થાય છે. તો ખેડૂત મિત્રો ને આ આત્મા પ્રોજેક્ટ તેમના જિલ્લા માં ક્યાં આવી છે તેમના પૂર્ણ સરનામાં જાણો આ વિડીયો માં અને તમારી ખેતી ને બનાવો ઉજ્જવળ !!
81
9
અન્ય લેખો