બાગાયતICAR Indian Institute of Horticultural Research
અર્કા રક્ષક ટામેટાની માહિતી
1) વધુ ઉપજ આપતી જાત 2) પાન કુક્કડ,વિષાણુજન્ય સુકારો, આગતરા સુકારા સામે પ્રતિકાર 3) અર્કા રક્ષક જાત પોલિહાઉસ વાવેતર માટે યોગ્ય છે સંદર્ભ-આઈસીઆઈઆર ભારતીય બાગાયતી સંશોધન સંસ્થા વધુ જાણવા માટે આ વિડિઓ અવશ્ય જુઓ તેમજ લાઈક કરો અને અન્ય મિત્રોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં!
116
1
અન્ય લેખો