અરે...રે..! ટામેટામાં થ્રિપ્સ નો ઉપદ્રવ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
અરે...રે..! ટામેટામાં થ્રિપ્સ નો ઉપદ્રવ !
ખેડૂત નું નામ: રામપ્રકાશ રાજ્ય: ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ : થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી @3.75 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો. ખરીદવા માટે ક્લિક કરો ulink://android.agrostar.in/productdetails?skuCode=AGS-CP-787
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
18
6
અન્ય લેખો