આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
અંકુરણ તબક્કામાં કારેલા
ખેડૂતનું નામ - શ્રી માનસિંહ ઠાકોર રાજ્ય-ગુજરાત સલાહ -થાયોમેથોક્ષામ 10 ગ્રામ પ્રતિ પંપ નો છંટકાવ કરવો અને 3 કિલો 19: 19:19 ટપક દ્વારા આપવું.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
360
3
અન્ય લેખો