अॅग्री डॉक्टर सल्लाअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
गहू पिकातील कीड व रोग व्यवस्थापन.
सुरुवातीच्या काळात गहू पिकातील मावा व इतर रसशोषक कीड व रोग नियंत्रणासाठी थायोमिथॉक्साम २५ % डब्ल्यू जी घटक असेलेले कीटकनाशक @ ०.५ ग्रॅम + कार्बेनडॅन्झिम १२ % + मॅंकोझेब ६३ % डब्ल्यू पी घटक असलेले बुरशीनाशक @ २.५ ग्रॅम प्रति लिटर पाणी याप्रमाणे घेऊन जमिनीत वापसा व पीक पोटऱ्यात असताना फवारणी करावी.
44
7
इतर लेख