క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Fruit borer management in okra.
To control fruit borer in Okra, farmers are advised to spray 50 ml of Fluid/acre.
22
0
సంబంధిత వ్యాసాలు