క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Know about the parasite “Apenteles”
This is a parasite of Tomato fruit borer. On higher population, avoid insecticidal sprays.
92
0
సంబంధిత వ్యాసాలు