રમેશભાઈ M
Shapar, Gujarat
21 Aug 19, 01:29 AM
કપાસ મા આ ખાતર આપેલુસે પણ આ ખાતર નો કપાસ મા સટકાવ કરી સગાઈ
0
0
0
0
રમેશભાઈ M
Shapar, Gujarat
21 Aug 19, 01:25 AM
આ નો સટકાવ કેવી રીતે કરવો કપાસ મા
0
0
0
0
ડાંગર મુકેશ ભાઇ
Gujarat
21 Aug 19, 01:19 AM
parsal Mali gayel se
0
0
0
0
Ashok Rojasara
Gujarat
20 Aug 19, 11:19 PM
શુ કામ આપે પંપ મા કેટલુ છાટ વુ
0
0
0
0
BHUTA. BHAI. KHUNTA
Jamkandorana, Gujarat
20 Aug 19, 11:17 PM
0
1
0
0
વિશાલ પટેલ
Sundarpur, Gujarat
20 Aug 19, 11:08 PM
syngenta cultar mahfadi ma apyu 60 divas thaya have tema shu jarvanu
0
0
0
0
Jayesh M Lila
Gujarat
20 Aug 19, 11:04 PM
milibag
0
0
1
0
D
Divya Patel
Gujarat
20 Aug 19, 11:00 PM
nidaman ni dava ko
0
0
1
0
Rameshbhai.Chaudhary
Bhesana, Gujarat
20 Aug 19, 10:58 PM
1
0
0
0
Rameshbhai.Chaudhary
Bhesana, Gujarat
20 Aug 19, 10:56 PM
1
0
1
0
D
Divya Patel
Gujarat
20 Aug 19, 10:56 PM
nidaman
0
0
1
0
D
Divya Patel
Gujarat
20 Aug 19, 10:55 PM
nidaman
0
0
0
0
Kanaiyalal patel
Gujarat
20 Aug 19, 10:49 PM
retrofeed rajaka bajari
0
0
0
0
ઉકેશ જી શિયાણી
Gujarat
20 Aug 19, 10:41 PM
1
0
0
0
Amrabai Mali Amirghd
Gujarat
20 Aug 19, 10:30 PM
આ ટાટ પતરી નો કલર કેમ ઉડી જાય છે સાહેબ એનું શું કારણ
0
2
2
0
Bholu Ahir
Ranparda, Gujarat
20 Aug 19, 10:17 PM
mari post no javab kedi malse shaheb
0
0
0
0
Murji. G. Ahir
Gujarat
20 Aug 19, 10:09 PM
1
0
0
0
H
Hemant..j
Gujarat
20 Aug 19, 10:04 PM
3
0
0
0
Sanjay Ghela Bhai Ajakiya
Gujarat
20 Aug 19, 10:03 PM
આજે 4દિવસ થયા છે હજી કેટલીક વાર લાગ છે એ બતાવ છો પ્લીઝ સર
0
0
0
0
Sanjay Ghela Bhai Ajakiya
Gujarat
20 Aug 19, 10:01 PM
મને હજી રિપ્લેસ નુ પાસૅલ મળુ નથી અને મારે દવા સાટવી છે મને પંમ્પ નુ પાસૅલ વહેલી તકે પહોસાડવા વિનંતી છે
0
0
0
0
మరింత చూడండి