క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Solution to control cabbage and cauliflower black rot.
During the rainy season, spray Dhanukop 40 gm / pump with Kasu-B 25 ml / pump to control black rot in cabbage and cauliflower.
7
3
సంబంధిత వ్యాసాలు