క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
21 Jan 19, 12:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Which insecticide will you prefer to control the tomato fruit borer?
Spray chlorantraniliprole 18.5 SC @ 3 ml or chlorantraniliprole 8.8% + thiamethoxam 17.5% SC @ 10 ml per 10 litres of water.
288
62