క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
06 Sep 19, 06:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Control of Brinjal Fruit Borer
Spray Thiacloprid 21.7 SC @ 10 ml or Lambda Cyhelothrin 5 EC @ 5 ml or Beta Cyfluthrin 8.49% + Imidacloprid 19.81% OD @ 4 ml or Pyriproxifen 5% + Fenpropathrin 15% EC @ 10 ml per 10 lit water.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
50
7