బ్రాండ్:indofil
అవతార్ (హెక్సాకోనజోల్ 4 % + జినెబ్ 68 % ) 250 గ్రా
225325
అవతార్ (హెక్సాకోనజోల్ 4 % + జినెబ్ ) 500 గ్రా
450610
Bemiron (Diafenthiuron 50% WP) 250 g
500800
Bemiron (Diafenthiuron 50% WP) 500 g
8501225
ఇండోఫిల్ ఎమ్-45 (మాంకోజెబ్) 1 కిలో
290440
INDOFIL M-45 (Mancozeb) 500 g
202232
ఇండోఫిల్ మర్జర్ (ట్రైసైక్లజోల్ 18% +మాంకోజెబ్ 62 % డబుల్ల్యు పి) 500 గ్రాములు
540690
మెట్కో 250 (మెటలాక్సీల్ 8 % డబుల్ల్యు పి + మాంకోజెబ్ 64 %) 250 గ్రాములు
310400
మెట్కో 500 (మెటలాక్సీల్ 8 % డబుల్ల్యు పి + మాంకోజెబ్ 64 %) 500 గ్రాములు
590700
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 250Gm
230300
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 500Gm
440560
MH - INDOFIL M-45 (Mancozeb 75 %WP) - 500Gm
200232
MH - MATCO (Matalaxyl8% + Mancozeb64% WP) - 250Gm
310400
MH - MOXIMATE (Cymoxanil8% + Mancozeb64%) - 600Gm
720771
MH - RIMON (Novaluron 10 % EC) - 100ml
380406
MH - SULFIL (Sulphur 80 % WG) 1Kg
145150
MH - TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 50Gm
350452
RJ INDOFIL M-45 (Mancozeb) 1 Kg
290440
స్ప్రింట్ (మాంకోజెబ్ 50 % + కార్బెన్డజిమ్ 25% డబుల్ల్యు ఎస్) 100 గ్రాములు
140150
స్ప్రింట్ (మాంకోజెబ్ 50 % + కార్బెన్డజిమ్ 25% డబుల్ల్యు ఎస్) 25 గ్రాములు
4045
SULFIL (Sulphur 80 % WG) 1Kg
145160
TOKEN (Dinotefuran 20% SG) - 100Gm
750870