బ్రాండ్:dhanuka
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 1 Kg
10601601
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 100 g
150216
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
340467
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 500 g
620885
Cover Liquid (Rynaxypyr) 150 ml
20002463
Cover Liquid (Rynaxypyr) 30 ml
430579
Cover Liquid (Rynaxypyr) 60 ml
7901097
Dhanteam (Tricyclazole 75% WP) 120 g
280300
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
290405
Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 g
360551
Dhanuka EM 1 (Emamectin) 250 g
8201211
Dhanuka EM 1 (Emamectin) 500 Gm
15802000
Dhanuka FAX (Fipronil 5% SC) 1Ltr
9601221
Dhanuka FAX (Fipronil 5% SC) 250 ml
290325
Dhanuka FAX (Fipronil 5% SC) 500 ml
520626
Dhanuka Fax (Fipronil 0.3% Gr) 5 Kg
400461
Dhanuka OMITE (Propargite 57% EC) 250 ml
380410
Dhanuka OMITE (Propargite 57% EC) 500 ml
700791
Dhanustin 50 % WP (Canrabendazim) 500 g
320382
Kasu - B 3L (Kasugamycin) 1 ltr
9901100
Kasu - B 3L (Kasugamycin) 250 ml
280313
Kasu - B 3L (Kasugamycin) 500 ml
510600
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 1 Kg
9801601
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
310467
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 500 g
560885
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
290405
MH - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 Gm
320551
MH - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 250 g
7801211
Dhanuka FAX (Fipronil 5% SC) 500 ml
520626
MH - Dhanustin 50 % WP (Canrabendazim) 500 g
320382
MH - Kasu - B 3L (Kasugamycin) 250 ml
280313
MH - Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 250 g
540801
MH - Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
9801505
MH - Targa Super 5% EC (Quizalofopethyl) 250 ml
450525
MH - Targa Super 5% EC (Quizalofopethyl) 500 ml
840955
MH - Weedmar Super (2-4-D Amine Salt 58% SL) 1 Ltr
340471
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
300467
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
290405
MP - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 g
300551
Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 g
6901211
Dhanuka Vitavax Power (Carboxin + Thiram) 100 g
460526
One - Up (Spinosad 45 SC) 7 ml
160182
One - Up (Spinosad 45 SC) 75 ml
13501557
Pager (Diafenthiuron 50% WP) 1Kg
19002905
Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 250 g
540801
Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 % EC) 500 g
9801505
Protocol 70 % WP (Propineb 70 % WP) 1000 g
640700
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 100 g
150216
Dhanuka Sixer 75% WP (250 g)
150196
Dhanuka Sixer 75% WP (500 g)
290350
RJ-Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
310467
RJ-Conika 50% WP 250 g
570756
RJ-Conika 50% WP 500 g
10801405
RJ-Cover Liquid (Rynaxypyr) 150 ml
20002463
RJ-Cover Liquid (Rynaxypyr) 60 ml
9001097
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
290405
RJ-Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 g
320551
RJ-Dhanuka EM 1 (Emamectin) 250 g
7801211
RJ-Dhanustin 50 % WP (Canrabendazim) 500 g
290405
RJ-Kasu - B 3L (Kasugamycin) 250 ml
280313
RJ-Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 250 g
540801
RJ-Pager 50 % WP (Diafenthiuron 50 %) 500 g
9801505
RJ-Targa Super 5% EC (Quizalofopethyl) 250 ml
450525
Targa Super 5% EC (Quizalofopethyl) 250 ml
420481
TARGA SUPER (500 ml)
800876
Vitavax Power (Carboxin + Thiram) 10 g
3535
Vitavax Power (Carboxin + Thiram) 100 g
220226
Vitavax Power (Carboxin + Thiram) 100 g
210226
Weedmar Super (2-4-D Amine Salt 58% SL) 1 Ltr
340471