క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Aaj ka PhotoAgroStar Agronomy Centre of Excellence
To induce flowering in Brinjal
Farmer name: Parveen Kumar State: Uttar Pradesh Tip: Spray 12:61:00 @ 75 grams per pump.
Like and Share this important information with all your farmer friends.
26
15
సంబంధిత వ్యాసాలు