క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
15 Jan 19, 12:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Syrphid fly, a predator, conserve them
Larvae of Syrphid fly predator are feeding on aphids in Mustard. Do not spray toxic insecticides.
102
12