క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
International AgricultureВладимир Кум(Japan technology)
Paddy cultivation technology in Japan
1.Before transplanting the seedlings prepare them in the cocopit trays 2. The machine has automatic water pouring system inbuilt, reducing the time consumed to prepare raisedbeds 3. This technique helps in easily transplanting the paddy seedlings into the field. Source: Владимир Кум(Japan technology)
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
605
4
సంబంధిత వ్యాసాలు