క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Aaj ka PhotoAgroStar Agronomy Centre of Excellence
Nutrient deficiency in Ginger
Farmer name: Nikhil Kshirsagar State: Maharastra Tip: Spray chelateted ferrous @15 grams/pump and give Sulphur 90% WDG @ 3kg/acre through drip.
Like and Share this important information with all your farmer friends.
2
1
సంబంధిత వ్యాసాలు