క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Managing millibug infection in cotton
If yes, for the control of millibug in cotton, sprinkle bufrophazin 25% SC @ 20 ml per 10 liters of water only on plants.
107
0
సంబంధిత వ్యాసాలు