క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Aaj ka PhotoAgroStar Agronomy Centre of Excellence
Larval infestation in chilli
Farmer name: Bhausaheb Khodave State: Maharastra Tip: Spray Deltamethrin 2.80 % EC @ 10 ml per 15 liters of water.
Like and Share this important information with all your farmer friends.
30
5