క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
16 Feb 19, 06:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Know this pest damaging the mustard crop.
Know this pest damaging to mustard crop: These are the Painted bugs and suck the cell sap from the mustard leaves by remaining in gregarious form. If the population is higher, can cause economic damage, take appropriate control measures.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
205
30