క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
24 Jan 19, 12:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
If this mite symptom is visible on coconut fruit, check it.
Apply fenpyroxiamte 5 EC @ 10 ml per plant with the same amount of water through root feeding.
91
19