అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
మీరు రబీ సీజన్ పంటలను విత్తడం ప్రారంభించారా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
1017
0
సంబంధిత వ్యాసాలు