ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
బెండ లో కాయతోలిచే పురుగు నిర్వహణ
బెండ పంటకు కాయ తొలిచే పురుగు ఆశించినప్పుడు ఎకరాకు 50 మీ. లి ఫ్లూబెండమైడ్ 39.35% పిచికారి చేయాలి.
4
0
సంబంధిత వ్యాసాలు