క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Aaj ka PhotoAgroStar Agronomy Centre of Excellence
Formation of irregular fruits in ridge gourd
Farmer name: Yogesh Kale State: Maharastra Tip: Install pheramone traps(methyl eugenol) @ 5 - 6 per acre.
Like and Share this important information with all your farmer friends.
13
0
సంబంధిత వ్యాసాలు