క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Aaj ka PhotoAgroStar Agronomy Centre of Excellence
For more flowering in pepper crop!
Farmer name: - Mr. kishore State: - Maharashtra Tip: - Spray amino acid @ 2 ml + chelated micronutrients @ 1 gm per liter of water.
Like and Share this important information with all your farmer friends.
56
7