క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Aaj ka PhotoAgroStar Agronomy Centre of Excellence
False smut infestation in paddy
Farmer name: Ankur Kumar State: Uttar Pradesh Tip: Spray Picoxystrobin 7.05% + Propiconazole 11.7% SC@400 ml /acre
Like and Share this important information with all your farmer friends.
12
3
సంబంధిత వ్యాసాలు