అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
మీరు సరైన సమయంలో మీ పశువులకు వ్యాక్సిన్ ఇస్తారా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
1152
0
సంబంధిత వ్యాసాలు