అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
పండ్ల తోటలో ఫ్రూట్ ఫ్లై(ఈగ) జనాభాను పర్యవేక్షించడానికి మీరు ఉచ్చులను ఉపయోగిస్తున్నారా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
206
0
సంబంధిత వ్యాసాలు