అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
మీ పొలంలో ఎలుకలను నియంత్రించడానికి మీరు విషపు ఎరలను ఉపయోగిస్తున్నారా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
529
0
సంబంధిత వ్యాసాలు