అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
నీటి కొరత సమయంలో నీటిని నిల్వ చేయడానికి మీరు వ్యవసాయ చెరువులు ఉపయోగిస్తున్నారా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
335
0
సంబంధిత వ్యాసాలు