అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
మీ పంటకు పోషకాలను సరఫరా చేయడానికి మీరు వరిలో అజోల్లాను ఉపయోగిస్తున్నారా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
243
0
సంబంధిత వ్యాసాలు