అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
తెగుళ్ళ నుండి మీ పొలాన్ని రక్షించడానికి మీరు ప్రధాన పంట వరుసల మధ్య ఉచ్చు పంటలను పండిస్తున్నారా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
2004
1
సంబంధిత వ్యాసాలు