అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
పొలంలో విత్తనం విత్తడానికి ముందు మీరు విత్తన శుద్ధి చేస్తున్నారా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
711
0
సంబంధిత వ్యాసాలు