అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
మీరు పశువులను కొనడానికి ముందు వివిధ శారీరక లక్షణాలను పరిశీలిస్తున్నారా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
451
0
సంబంధిత వ్యాసాలు