అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
మీరు ఎప్పటికప్పుడు పశువులకు ఇచ్చే యాంటెల్‌మింటిక్ మందులను మారుస్తున్నారా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
284
0
సంబంధిత వ్యాసాలు