అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
ఆర్థిక నష్టాన్ని నివారించడానికి మీరు ప్రతి సంవత్సరం పంట బీమాను ఉపయోగించుకుంటున్నారా ?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
652
0
సంబంధిత వ్యాసాలు