అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
జనవరి-ఫిబ్రవరి నెలలో పుచ్చకాయ పంటను వేయడం ద్వారా వేసవి కాలంలో ఉత్పత్తిని పొందగలదని మీకు తెలుసా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
255
0
సంబంధిత వ్యాసాలు