అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
తెలంగాణ భారతదేశం యొక్క సీడ్ బౌల్ రాష్ట్రం అని మీకు తెలుసా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
216
0
సంబంధిత వ్యాసాలు