క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Control of sucking pests in cluster bean (Guvar):
Spray methyl-o-demeton 25 EC @ 10 ml or dimethoate 30 EC @ 10 ml or phosphamidon 40 SL @ 10 ml or imidacloprid 17.8 SL @ 4 ml or thiamethoxam 25 WG @ 4 g per 10 lit of water.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
3
0
సంబంధిత వ్యాసాలు