క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
13 Jan 19, 12:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Control of aphids in Cumin
For control of aphids in Cumin, spray Monocrotophos 36% SL @ 10 ml or Quinalphos 25% EC @ 20 ml per 10 liters of water.
693
121